top of page

HR RĪKI

 HR rīki ir kā navigācija sistēma jūsu vadītājiem, kas atvieglo komandu efektīvu vadību

Uzņēmuma darbinieki (cilvēku resursi) ir visvērtīgākais uzņēmuma resurss, gan to kritiski svarīgās lomas uzņēmuma stratēģijas īstenošanā, gan tīri monetārā izpratnē - atkarībā no industrijas darbinieku izmaksas veido vidēji no 50% līdz pat 90% no uzņēmuma kopējām izmaksām. Šī vērtīgā resursa efektīvai pārvaldībai ir nepieciešamas gan vadītāju zināšanas, gan rīki. Cilvēkresursu/personāla vadības (HR) rīku atbilstoša izvēle un ieviešana, apmācot vadītājus to pielietošanā, būtiski palielinās Jūsu uzņēmuma konkurētspēju un darbinieku iesaisti

Kādi mēdz būt HR rīki, un kādas jomas tiem būtu jāsedz?

Bieži tiek runāts par Klientu pieredzes ciklu, saskaroties ar uzņēmumu dažādos iepirkšanās vai pakalpojuma  saņemšanas posmos, līdzīgi var aprakstīt arī Darbinieku pieredzes ciklu (Employee Experience path), kurš aizsākas vēl pirms darba attiecību uzsākšanas, veidojot priekšstatu par Darba Devēju un piedaloties intervijās, turpinās nodarbinātības laikā, cikls noslēdzas ar darbinieka pieredzi izbeidzot darba attiecības (pēdējā laikā gan izplatīta kļūst arī Alumni pieeja, kad uzņēmums turpina uzturēt kontaktu arī ar no uzņēmuma jau aizgājušiem darbiniekiem, kas tad kļūst par tradicionālā Darbinieku pieredzes cikla turpinājumu)

Katru nor darbinieku pieredzes cikla posmiem (sk.zemāk Darbinieku pieredzes cikla ilustrāciju) būtu jāatbalsta kādam vai vairākiem no HR rīkiem - piemēram, personāla atlasei un talantu vadībai tie var būt kompetenču modeļi, kas precīzi nosaka prasības katram amatam, tādejādi atvieglojot atbilstošākā kandidāta izvēli jaunam amatam vai plānojot pēctecību. Personāla atlasi noteikti atvieglotu arī Personāla atlases procesa apraksts, kurā tiktu atrunāta arī intervēšanas kārtība un jautājumi, kuri palīdzēs atklāt kandidātos vēlamo kompetenču esamību. Pēc šādu HR rīku izstrādes ir būtiski apmācit vadītājus to pielietošanā.

Ir svarīgi atcerēties, ka jūsu vadītājiem un personāla nodaļai ir kopīga atbildība par personāla vadības procesu un personāla vadības rīku izmantošanas panākumiem, Personāla nodaļa primāri vada rīku izstrādi, vadītāju sagatavošanu darbam ar šiem rīkiem un novērtē nepieciešamību veikt korekcijas procesā, kā arī apkopo gūtos datus un integrē Jūsu uzņēmuma cilvēku stratēģijā, Komandu un uzņēmuma vadītāju atbildība savukārt ir pielietot šos rīkus un pieejas, strādājot ar savām komandām, ar mērķi paaugstināt darbinieku motivāciju un darba rezultātus.

DARBINIEKU PIEREDZES CIKLS

Izcila cilvēkresursu vadība nodrošina visu darbinieku pieredzes cikla posmu savstarpēju integritāti, kā arī katra un visu posmu atbilstību uzņēmuma Vīzijai un stratēģijai. Jebkurai pieredzei, ko darbinieks gūst uzņēmumā būtu jāveicina uzņēmuma stratēģijas īstenošana. Efektīvi pārvaldīt katru no darbinieku pieredzes posmiem palīdz HR rīki.

HR Tools LV.jpg
bottom of page